EL-4KM-V44-18G
4×4 HDBaseT Matrix – 70m (4K @60 up to 40m)